អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ លេីកទី៦៩ ទិវាបុណ្យ ឯករាជ្យជាតិ ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ – ០៩ វិច្ឆិកា ២០២២

អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ លេីកទី៦៩ ទិវាបុណ្យ ឯករាជ្យជាតិ
០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ – ០៩ វិច្ឆិកា ២០២២