(ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង) ក្រុមការងារមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានយក ( excavator ) កាយពើក និងកំប្លោក ដែលអណ្តែតមកស្ទះមុខទឹក នៅទ្វារទឹកនៃអាងទឹក ២០ឧសភា ដើម្បីលំហូរទឹកឲ្យបានទាន់

(ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង) ក្រុមការងារមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានយក ( excavator ) កាយពើក និងកំប្លោក ដែលអណ្តែតមកស្ទះមុខទឹក នៅទ្វារទឹកនៃអាងទឹក ២០ឧសភា ដើម្បីលំហូរទឹកឲ្យបានទាន់ ៕