ល្បឿនការងារបង្កបង្កេីនផលស្រូវប្រាំងឆ្នាំ ២០២២-២០២៣