ល្បឿនការងារបង្កបង្កេីនផលស្រូវវស្សាឆ្នាំ២០២៣ (តួលេខក្រៅផ្លូវការ)