សេចក្តីប្រកាសព័ត៏មាន

– សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើ​ស​បេក្ខជន សិស្ស​ និស្សិត ឲ្យ​ចូលបម្រើ​ការងារ​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

– សេចក្តីណែនាំ​ ស្តីពី​វិធានការ​ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង​ការងារ និង​វត្តមាន​មន្ត្រីរាជការ​នៃ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម​

-ប្រកាសស្តីពីការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ នៃប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូល​បម្រើ​ការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

 ព័ត៌មានស្តីពីការប្រឡងប្រជែង​ដើម្បីប្តូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌជូនមន្ត្រីរាជការ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​ក្រសួង​ធនធានទឹក និងឧតុនិយម