រចនាសម្ព័ន្ធ

អនុលោមន៍តាមអនុក្រឹត្យលខ៥៨អនក្រ ​​ បក ចុះថ្ងៃទី​៣០ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ​ ១៩៩៩ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម មាន​ ៩​នាយកដ្ឋាន បច្ចុប្បន្ន​ក្រសួងមាន ១២ នាយកដ្ឋាន​ ។ តួនាទី និងភារៈកិច្ច របស់នាយកដ្ឋាន​ត្រូវបានរៀបចំ និងកែសម្រួល​ដើម្បី​​ពង្រឹង​ផលិតផល​កសិកម្ម រួមចំនែកក្នុងការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ ស្រមតាម គោលនយោបាយ​​​របស់​​​រាជរដ្ឋាភិបាល​​​កម្ពុជា។​​