ស្ថានភាព​មន្ត្រី​រាជការ​

ស្ថានភាពមន្ត្រីរាជការ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

 

ស្ថានភាពមន្ត្រីរាជការ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

គិតមកដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១២ មន្រ្តីរាជការក្រសួងធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម សរុបមាន​ចំនួន ១.២៩៤នាក់​ ដែលក្នុងនោះ​ស្ថិតិ​មន្ត្រីរាជការ​ថ្នាក់កណ្តាល​មានចំនួន ៦៦៩នាក់ និងមន្ត្រីរាជការ​​រាជធានី-​ខេត្ត​​មាន​ចំនួន ៦២៥នាក់។

 

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីស្ថិតិ​ចំនួនមន្ត្រីរាជការ​នៅទីស្តីការក្រសួង​ និងតាម​នាយកដ្ឋាន​ក្រោមឳវាទក្រសួង

ល.រ អង្គភាព សរុបរួម
សរុប

ទីស្តីការក្រសួង

1

18

19

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស

23

45

68

នាយកដ្ឋានផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

7

23

30

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

6

16

22

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សធនធានទឹក

3

25

28

នាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រ និងការងារទន្លេ

16

37

53

នាយកដ្ឋានឧតុនិយម

12

49

61

នាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម

2

45

47

នាយកដ្ឋានទឹកស្អាត និងអនាម័យ

0

23

23

១០

នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម

30

209

239

១១

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

5

15

20

១២

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ឧតុនិយម

5

16

21

១៣

នាយកដ្ឋានសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក

5

33

38

សរុប

115

554

669

តារាងស្ថិតិ​មន្ត្រីរាជការ​ក្របខ័ណ្ឌ​មុខងារសាធារណៈ​នៅមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម​រាជធានី-ខេត្ត

 

ល.រ

អង្គភាព ខេត្ត-ក្រុង សរុបរួម
សរុប

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម​រាជធានី​ភ្នំពេញ

6

26

32

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកណ្តាល

6

34

40

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពត

4

17

21

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ

0

12

12

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកោះកុង

0

6

6

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺ

3

29

32

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

2

24

26

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ធំ

2

29

31

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម

0

26

26

១០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្វាយរៀង

3

34

37

១១

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តក្រចេះ

1

8

9

១២

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែង

0

5

5

១៣

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តរតនគីរី

0

9

9

១៤

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តមណ្ឌលគីរី

1

8

9

១៥

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង

8

59

67

១៦

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកែប

1

4

5

១៧

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តពោធិសាត់

5

18

23

១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តសៀមរាប

3

39

42

១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង

4

57

61

២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តតាកែវ

5

68

73

២១

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

0

20

20

២២

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះវិហារ

0

10

10

២៣

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តប៉ៃលិន

0

6

6

២៤

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ

0

23

23

សរុប

54

571

625

 

គិតមកដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ មន្រ្តីរាជការក្រសួងធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម សរុបមាន​ចំនួន ១.២៩៩នាក់​ ដែលក្នុងនោះ​ស្ថិតិ​មន្ត្រីរាជការ​ថ្នាក់កណ្តាល​មានចំនួន ៧៥២នាក់ និងមន្ត្រីរាជការ​​រាជធានី-​ខេត្ត​​មាន​ចំនួន ៥៤៧នាក់។

 

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីស្ថិតិ​ចំនួនមន្ត្រីរាជការ​នៅទីស្តីការក្រសួង​ និងតាម​នាយកដ្ឋាន​ក្រោមឳវាទក្រសួងៈ

ល.រ អង្គភាព សរុបរួម
សរុប

ទីស្តីការក្រសួង

1

17

18

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស

26

40

66

នាយកដ្ឋានផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

7

23

30

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

7

21

28

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សធនធានទឹក

3

26

29

នាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រ និងការងារទន្លេ

19

42

61

នាយកដ្ឋានឧតុនិយម

11

36

47

នាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម

3

45

48

នាយកដ្ឋានទឹកស្អាត និងអនាម័យ

1

20

21

១០

នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម

33

202

235

១១

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

4

17

21

១២

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ឧតុនិយម

12

20

32

១៣

នាយកដ្ឋានសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក

4

33

37

១៤ អាជ្ញាធរទន្លេសាប 4 54 58
១៥ គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា 2 19 21

សរុប

137

615

752

តារាងស្ថិតិ​មន្ត្រីរាជការ​ក្របខ័ណ្ឌ​មុខងារសាធារណៈ​នៅមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម​រាជធានី-ខេត្ត

 

ល.រ

អង្គភាព ខេត្ត-ក្រុង សរុបរួម
សរុប

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម​រាជធានី​ភ្នំពេញ

5

25

30

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកណ្តាល

6

33

39

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពត

2

16

18

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ

0

10

10

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកោះកុង

1

4

5

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ

2

24

26

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

2

21

23

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត​កំពង់ធំ

2

25

27

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម

1

19

20

១០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្វាយរៀង

4

27

31

១១

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តក្រចេះ

1

7

8

១២

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែង

0

5

5

១៣

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តរតនគីរី

0

7

7

១៤

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តមណ្ឌលគីរី

1

8

9

១៥

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង

1

8

9

១៦

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកែប

1

4

5

១៧

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តពោធិសាត់

4

11

15

១៨

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តសៀមរាប

3

32

35

១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង

3

48

51

២០

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តតាកែវ

5

54

59*

២១

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

0

19

19

២២

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះវិហារ

0

9

9

២៣

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តប៉ៃលិន

0

8

8

២៤

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ

0

4

4

២៥ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ 0 1 1

សរុប

53

494

54