ទំនប់អាងទឹកត្រពាំងថ្ម ស្ថិតក្នុង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទំនប់អាងទឹកត្រពាំងថ្ម ស្ថិតក្នុង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

វិស័យធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

ទំនប់អាងទឹកចាន់ថ្នាល ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ទំនប់អាងទឹក៣០កញ្ញា ស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំ

វិស័យធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្នុងខេត្តតាកែវ

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់សាលាតាអន ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

វិស័យធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្នុងខេត្តកែប

វិស័យធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្នុងខេត្តកំពត

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តលំហាច

វិស័យធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះវិហារ